TRUSTSYS Co., Ltd
201, Lầu 2, Tòa nhà Jusang (Yuljeon-dong 99-10), đường số 2181, Seobu-ro, Jangan-gu, Suwon-si

Người đại diện : Song Sam Hwan
TEL : 070-4353-1966
Tư vấn sản phẩm : 070-7098-3117
FAX : 0505-304-2222

COPYRIGHT ⓒ
TRUSTSYS Co., Ltd
ALL RIGHTS RESERVED.ERP02_07
Giới thiệu sản phẩm
Đặc trưng của hệ thống

Đặc trưng của hệ thống

Hệ thống quán lý nguyên vật liệu là quản lý thông tin biến động đơn giá nguyên vật liệu và diễn biến biến động về kho, nhập kho, đặt hàng nguyên vật liệu để có thể quản lý thanh toán lượng nguyên vật liệu cần thiết dự kiến dựa theo FCST và kế hoạch đặt hàng kinh doanh.

[Quản lý biến động kho]

[Quản lý biến động đơn giá nguyên liệu ]

[Quản llý đặt hàng nguyên liệu BOM ]

[Quản lý xuất kho/yêu cầu xuất kho ]

[Quản lý lượng nguyên liệu cần thiết]

[Quản lý nguyên liệu xuất kho]

[Tình trạng nguyên liệu xuất kho so với đưa vào sản xuất]

[Tình trạng biến động đơn giá nguyên liệu]

[Lượng nguyện liệu cần thiết so với kế hoạch đặt hàng]

[Yêu cầu xuất kho và sử dụng nguyên liệu]

[Tình trạng thừa thiếu _ kho nguyên liệu]