Giới thiệu công ty

Tình hình nhân viên

Đảm bảo nhân lực chuyên môn có kinh nghiệm trong từng lĩnh vực, thông quá việc đào tạo không ngừng, giúp duy trì năng lực liên tục để góp phần vào sự thành công của khách hàng. Thêm nữa, know-how và kinh nghiệm đã được đúc kết lâu năm trong từng lĩnh vực nêu trên chính là khởi nguồn cho khả năng cạnh tranh.

Phân loại trên 10 năm Dưới 10 năm Dưới 7 năm Dưới 3 năm Tổng cộng
Cấp 3 - - - 3
Cao cấp - 3 - - 3
Trung cấp - - 2 - 2
Sơ cấp - - - - -
Quản lý 1 - - - 1
Tổng cộng 4 3 2   9